TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Nội vụ
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nội vụ
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nội vụ
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nội vụ
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội Sở Nội vụ
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội Sở Nội vụ
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội Sở Nội vụ
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội Sở Nội vụ
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Sở Nội vụ
Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Danh hiệu thi đua, Bằng khen Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (Khen thưởng thường xuyên) Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục Đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Sở Nội vụ
Thủ tục xin phép thành lập hội Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục điều động cán bộ, công chức trong tỉnh Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực Thanh tra Sở Nội vụ
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra Sở Nội vụ
Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục đổi tên quỹ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục Sáp nhập, hợp nhất hội Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục Chia, tách hội Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Thủ tục thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ Sở Nội vụ
Trang12