TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Khoa học Công nghệ
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia (vòng sơ tuyển) Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Khai báo thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án không nghiệm thu cơ sở Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động khoa học công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội nhân văn Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án có nghiệm thu cấp cơ sở Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thành phố và cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án khoa học công nghệ Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục tuyển chọn, xét duyệt đề tài thuộc lĩnh vực KHCN Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Lĩnh vực Khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân SXKD Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Lĩnh vực An toàn bức xạ Sở Khoa học Công nghệ
Trang1