Thủ tục thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
Lĩnh vực : Lĩnh vực Đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Đơn vị thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý :

- Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Thủ tướng chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Thủ tướng chính phủ.

Nội dung :

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ thẩm định kèm theo công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan góp ý kiến về nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

- Bước 3: Sau khi nhận được công văn đề nghị kèm theo bộ hồ sơ thẩm định của UBND tỉnh, các cơ quan được đề nghị góp ý kiến gửi ý kiến góp ý thẩm định văn kiện chương trình, dự án bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, lập báo cáo thẩm định, trong đó nêu rõ ý kiến đồng thuận và ý kiến khác nhau giữa các bên.

- Bước 4: Trên cơ sở kết luận của Báo cáo thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công việc sau:

+Trường hợp văn kiện chương trình, dự án đủ điều kiện phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.

+ Trường hợp văn kiện chương trình, dự án không đủ điều kiện phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định việc đưa chương trình, dự án này ra khỏi Danh mục tài trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc để UBND tỉnh quyết định việc đưa chương trình, dự án này ra khỏi Danh mục tài trợ theo thẩm quyền.

- Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện dự án của chủ dự án.

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền.

- Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Số lượng hồ sơ08 (bộ) trong đó có ít nhất 01 bộ gốc

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả thực hiện:

-Tờ trình kèm theo Báo cáo thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

-Dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện:

Được quy định tại Điều 24 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

- Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

- Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

Thời gian : Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí : Lệ phí: Không
Văn bản đính kèm :
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê