TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kho bạc Nhà nước
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế). Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN qua hệ thống KBNN. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống kho bạc nhà nước. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước. Lĩnh vực tài chính - ngân sách Kho bạc Nhà nước
Trang1