TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Các Quyết định về TTHC
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộcthẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 8/2/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính phân cấp thực hiện, loại bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố Nam Định Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 8/2/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/1/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 Về việc công bố bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 6/9/2011 Về việc công bố sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc lĩnh vực tư pháp Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 6/9/2011 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 về việc công bố một số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, loại bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung, phân cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện lĩnh vực Văn hóa Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã lĩnh vực Văn hóa Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính phân cấp thực hiện cho UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 Về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Chung tay cải cách thủ tục hành chính Các Quyết định về TTHC
Trang1