TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn rà soát TTHC
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email của tỉnh chuyên dùng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3B Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Biểu mẫu 3B Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3A Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Biểu mẫu 3A Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3 Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Biểu mẫu 3 Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Công văn 317 /CCTTHC Chung tay cải cách thủ tục hành chính Hướng dẫn rà soát TTHC
Trang1