TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BQL các khu công nghiệp
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Lĩnh vực Môi trường BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN Lĩnh vực Doanh ngiệp và Lao động BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN Lĩnh vực Doanh ngiệp và Lao động BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN Lĩnh vực Doanh ngiệp và Lao động BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tư 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên thay đối thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên thay đối thành viên do thừa kế Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên thay đối thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên tiếp nhận thành viên mới Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (gắn với thành lập chi nhánh) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (gắn với thành lập doanh nghiệp) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tư 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập chi nhánh) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tư 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập doanh nghiệp) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập chi nhánh) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập doanh nghiệp) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập chi nhánh) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (gắn với thành lập doanh nghiệp) Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Lĩnh vực Đầu tư BQL các khu công nghiệp
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Lĩnh vực Môi trường BQL các khu công nghiệp
Thủ tục Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu Lĩnh vực Thương mại BQL các khu công nghiệp
Thủ tục đăng ký bổ sung danh mục nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo TSCĐ Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp lại Giấy phép lập cơ sở bản lẻ Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá Lĩnh vực Xuất nhập khẩu BQL các khu công nghiệp
Trang123