TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Y tế
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chưa bệnh Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, h Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế/ nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được ng Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế /nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được người đứng đầu địa điểm đó cho phép Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế hoặc nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được người đứng đầu địa điểm đó cho phép Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tỏ chức khám bệnh, chữa bệnh hân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế hoặc nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được người đứng đầu địa điểm đó cho phép Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
5. Thủ tục khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Giám định y khoa Sở Y tế
4. Thủ tục khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Giám định y khoa Sở Y tế
Thủ tục khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Giám định y khoa Sở Y tế
2. Thủ tục khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỉ lệ tạm thời cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Giám định y khoa Sở Y tế
1. Thủ tục khám giám định đối với trường hợp thương tật lần đầu cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực Giám định y khoa Sở Y tế
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp giấy phép hoạt động mất, rách, hỏng Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp . Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Lĩnh vực hành nghề y tư nhân Sở Y tế
Trang123