TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Tài chính
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài chính
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài chính
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ tiền quảng cáo đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ đào tạo lao động đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Tài chính
Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở xuống. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục khi thẩm định và xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục trình ký đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục khi lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của khối các đơn vị hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh) Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục kê khai giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ. Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
Thủ tục thẩm định phương án giá, Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua đề nghị; Hiệp thương giá do bên bán đề nghị; Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn) Lĩnh vực Quản lý Ngân sách Sở Tài chính
Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án nhóm C. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ tiền quảng cáo dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ đào tạo đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011 Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hoàn trả vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào khu vực đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011 Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ lãi suất đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011 Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ tiền thuê đất, giao đất đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011 Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết). Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài chính
Thủ tục tiếp công dân. Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài chính
Thủ tục đánh giá, xếp loại doanh nghiệp. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục miễn giảm thuỷ lợi phí. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục kiểm tra báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục cấp bổ sung vốn kinh doanh. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
Thủ tục thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án nhóm B. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án thực hiện đầu tư. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư Sở Tài chính
Thủ tục định giá tài sản, hàng hoá tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Lĩnh vực Quản lý Giá Sở Tài chính
Trang12