Thông báo số 11/TB-UBND ngày 02/02/2016 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh NĐ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
8:7' 3/2/2016
Các tin trước
Các tin tiếp