Thông báo số 01/TB-UBND ngày 06/01/2016 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển
14:11' 6/1/2016
Các tin trước
Các tin tiếp