UBND tỉnh quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
7:35' 15/3/2016
(baonamdinh.com.vn) Ngày 10-3-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 503/QĐ-UBND công nhận 47 xã, thị trấn đạt chuẩn ntm năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Mức tiền thưởng cho các xã, thị trấn đạt chuẩn ntm năm 2015 như sau:

- Thưởng 1 tỷ đồng/xã cho 20 xã, thị trấn xây dựng ntm giai đoạn 2010-2015 đạt chuẩn NTM năm 2015 và có nợ xây dựng cơ bản từ 3 tỷ đồng trở xuống;

Thưởng 2 tỷ đồng/xã cho 24 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đạt chuẩn NTM năm 2015 và có nợ xây dựng cơ bản từ 3 tỷ đồng trở xuống (theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 20-12-2013 của UBND tỉnh về mức thưởng đối với các xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015 và theo Công văn số 491/UBND-VP3 ngày 20-7-2015 của UBND tỉnh) (có danh sách kèm theo).

DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2015

I. 21 XÃ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2010-2015

1. Xã Mỹ Tân - huyện Mỹ Lộc
2. Xã Mỹ Phúc - huyện Mỹ Lộc
3. Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản
4. Xã Liên Minh - huyện Vụ Bản
5. Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản
6. Xã Minh Thuận - huyện Vụ Bản
7. Xã Yên Hồng - huyện Ý Yên  
8. Xã Yên Ninh - huyện Ý Yên
9. Xã Yên Tân - huyện Ý Yên
10. Xã Yên Bình - huyện Ý Yên
11. Xã Nghĩa Hồng - huyện Nghĩa Hưng
12. Xã Nam Hoa - huyện Nam Trực
13. Xã Nam Thái - huyện Nam Trực
14. Xã Việt Hùng - huyện Trực Ninh
15. Xã Xuân Ninh - huyện Xuân Trường
16. Xã Xuân Ngọc - huyện Xuân Trường
17. Xã Giao Thịnh - huyện Giao Thuỷ
18. Xã Bình Hoà - huyện Giao Thuỷ
19. Xã Giao Lạc - huyện Giao Thuỷ
20. Xã Giao Tiến - huyện Giao Thuỷ
21. Xã Giao Phong - huyện Giao Thuỷ

II. 26 XÃ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Xã Quang Trung - huyện Vụ Bản
2. Xã Thành Lợi - huyện Vụ Bản
3. Xã Hợp Hưng - huyện Vụ Bản
4. Xã Kim Thái - huyện Vụ Bản
5. Xã Yên Thành - huyện Ý Yên
6. Xã Yên Nghĩa - huyện Ý Yên
7. Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên
8. Xã Yên Khánh - huyện Ý Yên
9. Xã Yên Tiến - huyện Ý Yên
10. Xã Yên Dương - huyện Ý Yên
11. Xã Nghĩa Phúc - huyện Nghĩa Hưng
12. Xã Nam Hùng - huyện Nam Trực
13. Thị trấn Cổ Lễ - huyện Trực Ninh
14. Xã Trực Chính - huyện Trực Ninh
15. Xã Trực Mỹ - huyện Trực Ninh
16. Thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh
17. Xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh
18. Xã Trực Thái - huyện Trực Ninh
19. Xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh
20. Xã Trực Phú - huyện Trực Ninh
21. Xã Xuân Đài - huyện Xuân Trường
22. Xã Xuân Thành - huyện Xuân Trường
23. Xã Xuân Phú - huyện Xuân Trường
24. Xã Xuân Trung - huyện Xuân Trường
25. Xã Xuân Vinh - huyện Xuân Trường
26. Xã Xuân Hoà - huyện Xuân Trường

DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN THƯỞNG ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2015

I. 20 XÃ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2010-2015

1. Xã Mỹ Tân - huyện Mỹ Lộc
2. Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản
3. Xã Liên Minh - huyện Vụ Bản
4. Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản
5. Xã Minh Thuận - huyện Vụ Bản
6. Xã Yên Hồng - huyện Ý Yên
7. Xã Yên Ninh - huyện Ý Yên
8. Xã Yên Tân - huyện Ý Yên
9. Xã Yên Bình - huyện Ý Yên
10. Xã Nghĩa Hồng - huyện Nghĩa Hưng
11. Xã Nam Hoa - huyện Nam Trực
12. Xã Nam Thái - huyện Nam Trực
13. Xã Việt Hùng - huyện Trực Ninh
14. Xã Xuân Ninh - huyện Xuân Trường
15. Xã Xuân Ngọc - huyện Xuân Trường
16. Xã Giao Thịnh - huyện Giao Thuỷ
17. Xã Bình Hoà - huyện Giao Thuỷ
18. Xã Giao Lạc - huyện Giao Thuỷ
19. Xã Giao Tiến - huyện Giao Thuỷ
20. Xã Giao Phong - huyện Giao Thuỷ

II. 24 XÃ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Xã Quang Trung - huyện Vụ Bản
2. Xã Thành Lợi - huyện Vụ Bản
3. Xã Hợp Hưng - huyện Vụ Bản
4. Xã Kim Thái - huyện Vụ Bản
5. Xã Yên Thành - huyện Ý Yên
6. Xã Yên Nghĩa - huyện Ý Yên
7. Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên
8. Xã Yên Khánh - huyện Ý Yên
9. Xã Yên Tiến - huyện Ý Yên
10. Xã Yên Dương - huyện Ý Yên
11. Xã Nghĩa Phúc - huyện Nghĩa Hưng
12. Xã Nam Hùng - huyện Nam Trực
13. Xã Trực Mỹ - huyện Trực Ninh
14. Thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh
15. Xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh
16. Xã Trực Thái - huyện Trực Ninh
17. Xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh
18. Xã Trực Phú - huyện Trực Ninh
19. Xã Xuân Đài - huyện Xuân Trường
20. Xã Xuân Thành - huyện Xuân Trường
21. Xã Xuân Phú - huyện Xuân Trường
22. Xã Xuân Trung - huyện Xuân Trường
23. Xã Xuân Vinh - huyện Xuân Trường
24. Xã Xuân Hoà - huyện Xuân Trường.

Các tin trước
Các tin tiếp