Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
8:45' 12/12/2014
(baonamdinh.com.vn)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVII,
KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21-11-2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16-1-2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu ngày 10-12-2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, bảo đảm mục đích, quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 2. HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 85,7% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 6,3% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

2. Ông Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 12,7% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

3. Ông Trương Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

4. Ông Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Trần Văn Chung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 81,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 9,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

7. Ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 82,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 9,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 73,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 15,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,2% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Hải Hưng, Ủy viên UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 73,0% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

11. Ông Đặng Văn Sinh, Ủy viên UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 63,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 25,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,2% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Ủy viên UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 38,1% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 17,5% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Vũ Văn Rung, Ủy viên UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 61,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 28,6% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Nguyễn Công Thành, Ủy viên UBND tỉnh

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu; Số phiếu thu về: 58 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 52,4% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 34,9% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 4,8% tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.

Các tin trước
Các tin tiếp
Nghị quyết HĐND khoá XVI    (21/12/2015)