Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hồng Hà
8:42' 12/12/2014
(baonamdinh.com.vn)

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội;
             - Các đồng chí trong Ban TVTU;
             - Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
            - Các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Sau 3 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra.

1. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và với sự nhất trí rất cao đã thông qua 15 Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2015.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của năm 2015, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và nhấn mạnh:

UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015, xác định rõ hạn chế, yếu kém, mức độ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu để đề ra các giải pháp khả thi, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu cao độ và dành nguồn lực thích đáng để có thể hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015 và cả nhiệm kỳ; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

(1) Triển khai xây dựng các đề án, chương trình cụ thể để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung nguồn lực và chỉ đạo để xây dựng Nam Định trở thành trung tâm sản xuất giống chất lượng cao về một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Sơ kết việc xây dựng các "Cánh đồng mẫu lớn", "Cánh đồng liên kết" và các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, xác định mô hình chuẩn, phù hợp với thực tiễn Nam Định để nhân rộng trong toàn tỉnh. Thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Củng cố bộ máy, đổi mới hoạt động và bảo đảm điều kiện để hệ thống khuyến nông hoạt động có hiệu quả. Sơ kết chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn để định hướng đúng về chỉ đạo, về cơ sở đào tạo, nội dung đào tạo và bảo đảm việc làm sau đào tạo. Bổ sung cơ chế, chính sách của tỉnh để khuyến khích tăng tỷ lệ cơ giới hoá, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, quản lý trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích sản xuất vụ đông. Xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nông dân trong việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp toàn tỉnh. Triển khai tốt chương trình hợp tác về nông nghiệp với tỉnh Ibaraki của Nhật Bản.

Phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM ở 96 xã giai đoạn 2011-2015; đồng thời triển khai xây dựng, thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với các xã khác khi đã chuẩn bị đủ các điều kiện. Tập trung xây dựng Hải Hậu trở thành huyện NTM vào năm 2015.

(2) Thúc đẩy công nghiệp - dịch vụ phát triển. Khởi công KCN Dệt may Rạng Đông với quy mô giai đoạn 1 là 600ha. Bàn giao KCN Mỹ Trung cho nhà đầu tư hạ tầng mới. Hoàn thiện công trình xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn ở các khu, CCN. Xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ. Bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, nộp ngân sách lớn và các dự án công nghiệp ở nông thôn, làng nghề. Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề.

Sắp xếp, phát triển các khu thương mại, dịch vụ ở Thành phố Nam Định, các xã, thị trấn. Hỗ trợ xây dựng các chợ đầu mối, chợ nông thôn. Phát triển nhân lực du lịch, tiếp tục đầu tư hạ tầng các khu du lịch trọng điểm; hình thành và ổn định các tua, tuyến du lịch trên địa bàn. Tích cực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; bảo đảm ATVSTP. Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

(3) Tiếp tục đổi mới phương thức huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước và xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Tập trung chuẩn bị và đầu tư một số công trình trọng điểm, chiến lược của tỉnh, nhất là ở Thành phố Nam Định, vùng kinh tế biển; đồng thời quan tâm đầu tư ở các địa bàn khó khăn, xây dựng một số tuyến trục giao thông chính của các huyện, các công trình nước sạch, xử lý rác thải ở các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả, chống dàn trải, thất thoát. Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực và lộ trình hợp lý để giải quyết nợ vốn đầu tư xây dựng trong toàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm Luật NSNN, dự toán thu chi NSNN năm 2015; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tiếp khách, hội họp, mua sắm không cần thiết để tăng chi đầu tư phát triển và chi bảo đảm xã hội, con người.

(4) Thực hiện kịp thời chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam..." và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo". Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao và bảo đảm sự đồng đều trong giáo dục phổ thông.

Chuyển trọng tâm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sang chiều sâu và thực chất. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, an sinh xã hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng và xã hội, củng cố sự đồng thuận xã hội. Hoàn thành việc xoá nhà nguy hiểm, dột nát của các hộ nghèo trong năm 2015.

(5) Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; an ninh - trật tự an toàn xã hội năm 2015. Xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2015. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ngành Nội chính, Tư pháp. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật công vụ. Trong năm 2015 cần phải thực hiện các biện pháp cụ thể, quyết liệt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tổ chức ở các ngành TN và MT; KH và ĐT; Xây dựng; Nội vụ..., trọng tâm là ngành TN và MT. Rà soát từng việc, từng chỉ tiêu và thực hiện các biện pháp cụ thể, kịp thời để nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

* HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết:

- Nghị quyết về việc Phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý.

- Nghị quyết về việc Quy định mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản.

- Nghị quyết về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

- Nghị quyết về việc Quy định mức thu phí thư viện.

- Nghị quyết về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

- Nghị quyết về việc Phê chuẩn giá các loại đất giai đoạn 2015-2020.

- Nghị quyết về việc Phê chuẩn danh mục các dự án thu hồi đất năm 2015 do HĐND tỉnh chấp thuận và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 dưới 10ha đất trồng lúa.

- Nghị quyết về việc Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết về việc Thông qua Đề án xây dựng khu dân cư đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện.

- Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương vay vốn Trung ương đầu tư một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh.

- Nghị quyết về việc Giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2015.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

2. HĐND tỉnh đã xem xét và cơ bản tán thành các báo cáo của TAND, Viện KSND và các cơ quan nội chính của tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015.

3. HĐND tỉnh đã xem xét và cơ bản tán thành báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2014, báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; quyết định chương trình hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2015.

4. HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2014; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, thông báo về hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, thông báo nội dung trả lời, tiếp thu của các cơ quan Trung ương đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; nghe Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

5. HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng với nghị quyết và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm công tâm, khách quan, dân chủ. Các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Để các nghị quyết, quyết định của HĐND tỉnh tại kỳ họp này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tôi đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo, điều hành bảo đảm bao quát công việc, năng động, sáng tạo giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt cần quan tâm trả lời và có lộ trình cụ thể giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham dự kỳ họp HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn ứng cử để thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, thông báo nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đoàn thể nhân dân tích cực vận động nhân dân hăng hái thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm, tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, HĐND tỉnh tin tưởng tỉnh nhà sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2010-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập thành tích xuất sắc để chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015, kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban TVTU, UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân, TAND, Viện KSND; các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã về dự và đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã dự và kịp thời đưa tin về kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2011-2016.

Chúc các đồng chí và các vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn./.


Các tin trước
Các tin tiếp